خدمات پزشکی

خدمات پزشکی

خرید تجهیزات پزشکی

چند دهه گذشته که مصادف با شروع استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته فرایند های درمانی بوده است، تجهیزات پزشکی موجود در مراکز درمانی مدیریت می شد، با افزایش کمی و کیفی نقش تجهیزات پزشکی در فرایند های درمانی و پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی در سراسر دنیا نیاز به مدیریت اثر بخش تجهیزات پزشکی در مجموعه های درمانی توسط گروهی شامل افراد متخصص و مطلع از مسائل فنی احساس گردید، لذا از آنجاکه سلامت افراد جامعه از هر چیزی مهم تر است؛ شرکت ما تمام همت و تلاش خود را به کار گرفته است تا از عهده این مهم به طرزی شایسته برآید وبتواند به نحو احسن در خدمت جامعه ی بزرگ پزشکی و پرسنل بیمارستانی و مردم عزیز ایران باشد.